Informace o zpracování osobních údajů

Správce a subjekt údajů, zdroj osobních údajů

Obchodní společnost Feel Better s.r.o., IČ: 03814289, se sídlem Sokolská 738, 664 42 Modřice (dále jako „Feel Better s.r.o.“) v souvislosti s poskytovanými službami zpracovává osobní údaje zákazníků a zájemců o poskytnutí služeb (dále společně označování jako „zákazníci“).

Feel Better s.r.o. tímto poskytuje informace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jen jako „nařízení“), jakož i v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“).

Feel Better s.r.o. je ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů správcem osobních údajů zákazníka a zákazník je subjektem údajů. Feel Better s.r.o. zpracovává osobní údaje zákazníků získané převážně od zákazníků. V případě potřeby zpracovává Feel Better s.r.o. rovněž osobní údaje zákazníků získané z veřejně dostupných zdrojů (Administrativní registr ekonomických subjektů, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík aj.).

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Feel Better s.r.o. zpracovává následující kategorie osobních údajů:

  • Identifikační a kontaktní údaje zákazníka, zejména pak jméno, příjmení, rodné číslo, identifikační číslo, adresu bydliště, číslo účtu, email a telefonický kontakt.
  • Údaje o veškerých službách poskytovaných zákazníkovi, údaje z telefonické komunikace, emailové komunikace, chatu a sms.
  • Údaje o transakcích mezi Feel Better s.r.o. a zákazníkem, údaje o bankovním spojení zákazníka. 

Účely a právní důvod zpracování údajů

Feel Better s.r.o. osobní údaje zákazníka zpracovává k následujícím účelům a z následujících důvodů:

  • Zpracování je nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi Feel Better s.r.o. a zákazníkem, jakož i k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka.
  • Zpracování je nezbytné pro účely splnění právních povinností, které se na Feel Better s.r.o. vztahují. Feel Better s.r.o. má zejména povinnosti prevenční a povinnosti obezřetnosti při uzavření smlouvy, jakož i povinnosti vůči orgánům státní správy uložené právními předpisy.
  • Zpracování je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Feel Better s.r.o.. Oprávněným zájmem Feel Better s.r.o. může být uplatnění práv ze smlouvy uzavřené mezi Feel Better s.r.o. a zákazníkem. Oprávněným zájmem Feel Better s.r.o. může být taktéž obchodní či jiné sdělení zákazníkovi v souvislosti s poskytovanou službou. 

Právní důvod poskytnutí osobních údajů, důsledky jejich neposkytnutí

Poskytování výše uvedených osobních údajů zákazníkem a jejich zpracování ze strany Feel Better s.r.o. je zákonným požadavkem a zákazník je povinen tyto údaje poskytnout. Ke zpracování výše uvedených osobních údajů k uvedeným účelům není třeba udělení souhlasu ze strany zákazníka. V případě, že by zákazník neposkytl osobní údaje před uzavřením smlouvy či v době jejího trvání, nebyla by možná jednoznačná identifikace zákazníka pro účely splnění práv a povinností Feel Better s.r.o. před uzavřením smlouvy, pro účely uzavření a plnění smlouvy mezi Feel Better s.r.o. a zákazníkem, jakož ani pro účely řádného výkonu práv a povinností plynoucích z této smlouvy a z právních předpisů.

Zákazník je oprávněn před zasláním prvního e-mailového obchodního sdělení požádat Feel Better s.r.o., aby zákazníkovi nebyla obchodní sdělení zasílána a vyjádřit tím nesouhlas s jejich zasíláním, a to prostřednictvím emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Po obdržení e-mailu obsahujícího obchodní sdělení je zákazník oprávněn vyjádřit nesouhlas s jejich dalším zasíláním prostřednictvím tohoto emailu.

Příjemci osobních údajů

Feel Better s.r.o. poskytuje osobní údaje zákazníka příjemcům a třetím stranám, kterými jsou orgány veřejné moci, fyzické či právnické osoby (zejm. osoby poskytující zaměstnavateli účetní služby a osoby poskytující zaměstnavateli datová úložiště), agentura nebo jiný subjekt. Feel Better s.r.o. takto poskytuje údaje bez souhlasu zákazníka pouze v souvislosti s výše vymezenými účely zpracování osobních údajů a z výše uvedených důvodů zpracování. Jakékoli poskytování osobních údajů zákazníka jakýmkoli dalším příjemcům, z jiných než výše uvedených důvodů, je možné pouze na základě souhlasu uděleného zákazníkem Feel Better s.r.o.. V případě úmyslu předat osobní údaje dalším příjemcům k jiným než uvedeným účelům, a z jiných než uvedených důvodů, Feel Better s.r.o. osobní údaje takto předá pouze v případě, že k tomu zákazník předem udělí výslovný souhlas.

Práva zákazníka

Zákazník je oprávněn požadovat od Feel Better s.r.o. přístup k osobním údajům týkajícím se zákazníka, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, nebude-li tím ohrožen nebo znemožněn výkon práv a povinností plynoucích ze smlouvy uzavřené mezi Feel Better s.r.o. a zákazníkem, jakož i z právních předpisů.

Zákazník je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje zákazníka budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu mezi Feel Better s.r.o. a zákazníkem a po skončení smluvního vztahu po dobu trvání oprávněných zájmů Feel Better s.r.o.. V dalších případech budou osobní údaje uchovány pak po dobu trvání lhůt pro archivaci daných zvláštními právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví.

Totožnost a kontaktní údaje správce se shodují s údaji o správci výše uvedenými.

feelbetter

Dita Kissová

Feel Better s.r.o.
Houbalova 6b, 628 00 Brno

IČ: 03814289
DIČ: CZ03814289

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 86918

+420 604 201 877
dita.kissova@feelbetter.cz
mdieta.feelbetter.cz

Otevírací doba:
po-pá: 09:00 - 17:00
so-ne: dle objednání